Stitches & Hitches

Presidential Spoons (5 pieces)

Price: 
$50.00

(1) John F. Kennedy

(2) Thomas Jefferson

(1) George Washington

(1) John Adams